تقوا

خدا می فرماید که اگر شما تقوا داشته باشید من از دو جا به شما کمک می کنم .اگر کسی بی تقوا شد، خدا او را رها می کند و می گوید که از راه عقل خودت پول بدست بیاور

ولی اگر شما تقوا داشته باشید خدا از راههای که فکر نمی کردید به شما کمک می کند مثل داماد یا عروس خوبی یا برکت در زندگی و ... خدا می فرماید : اگر کسی تقوا داشته باشد از راهی که باور نمی کند به او روزی می دهم.

/ 1 نظر / 30 بازدید
حسین

تقوا یعنی ترس از خدا