خدایا به داده ات، نداده ات، گرفته ات شکر داده ات...

خدایا به داده ات، نداده ات، گرفته ات شکر

داده ات نعمت، نداده ات حکمت،

گرفته ات امتحان است و ما را قدر دان نعمتت قرار بده

وشعور فهمیدن حکمتت

و صبر را برای امتحانت 

/ 0 نظر / 283 بازدید