زهد و ساده زیستى و قناعت علما

علماى سابق بسیار پُرکار و پُربار بودند و چه زحمتها که در راه تحصیل مى کشیدند.

آقا سیّد حسن صدر (رحمةاللّه علیه) از میرزاى بزرگ خواست که صد تومان در سال براى حاج آقا رضا همدانى (رحمةاللّه علیه) تعیین کند ولى مرحوم حاج آقا رضا قبول نکرد

و به پنجاه تومان و به قدر ضرورت اکتفا نمود و قانع شد تا به ایران مهاجرت نکند و در حوزه ى سامرا بماند و براى طلاب حوزه تدریس کند.
آقا سیّد محمّد فشارکى، استاد مرحوم نایینى و آقا ضیا عراقى و شیخ
عبدالکریم حایرى وآقا سیّد ابوالحسن اصفهانى (رحمةاللّه علیهم) و همان کسى که مرحوم آخوند خراسانى به فضلا می فرمود که در درس او شرکت نمایند، با چه وضعى زندگى خود و عایلهى خود را می گذراند،
 
 به حدّى که حتى نانوایى هم حاضر نبود به ایشان نان بدهد، زیرا بدهى اش زیاد شده بود و نداشت بدهد!
حدّاقل ما از حرام اجتناب کنیم!
/ 0 نظر / 30 بازدید