سنگدلی شیطان

حاج آقا قلی نخجوانی پدر حاج میرزا علی آقا قاضی گوید: پس از آن که 
به سن پیری و کهولت رسیدم شیطان را دیدم که با او در بالای کوهی
ایستاده ایم، من دست خود را بر محاسن خود گذارده و به او گفتم: مرا
سن پیری و کهولت فرا گرفته است اگر ممکن است از من درگذر!
 
شیطان گفت: این طرف را نگاه کن، وقتی نظر کردم دره بسیار عمیقی را
دیدم که از شدت ترس و هراس عقل انسان مبهوت می ماند. شیطان
گفت: در دل من رحم و مروت و مهر قرار نگرفته است، اگر چنگالم بر تو
بند شود جای تو در ته این دره خواهد بود که می بینی!!
/ 0 نظر / 30 بازدید