کربلا

((شیعه ، دو قبله دارد؛ یکى کعبه براى عبادت و دیگرى کربلا براى شهادت )).
کربلا، منحصر به زمان و مکان مشخصى نیست ؛ بلکه مانند نور، در تمامى آفاق هستی پراکنده گشته و مانند طوفانى جهانى در تمامى اعصار و قرون ، سیر مى کند و همواره صدها قافله دل را به همراه خود مى برد.
کربلا، جایى است که بزرگترین مصیبتهاى تاریخ در آن واقع گشته و غمبارترین روزتاریخ یعنى عاشورا را به خود دیده است .
کربلا، از مقدس ترین مکانهایى است که از نظر شرافت و فضیلت با زمین کعبه برابرى مى کند البته اگر بالاتر نباشد؛ چرا که آن جا کعبه گل است و این جا کعبه دل .
کربلا، هیچ گاه سرزمین جاهلیت و جاهلان نبوده و نیز با خون سرخى که جزو خون رسول خدا آمیخته گشته و پیکرى را که پاره اى از بدن رسول خداست ، چون نگینى درخشان در خود جاى داده است .
کربلا، نامى پرفروغ است که از میان نامهاى دیگر چون : ((غاضریه ، نینوا، ماریه ،عمورا، نواویس ، شط فرات ، طف ، ساحل فرات ، طف فرات و حایر))به طور ویژه اى ،جلوه نمایى مى کند که گویاى یک حقیقت بسیار مهم است ؛ حقیقتى که درطول تاریخ ، دلها را لرزانده واشکها را جارى ساخته است ؛ چرا که یادآور کربى عظیم وبلایى بس ‍ بزرگ است : هذا موضع کرب و بلاء.

/ 0 نظر / 48 بازدید