عوامل بى حجابى یا بدحجابى

1 - هجوم فرهنگ غرب ، و تلاش استعمار براى نابودى حجاب .
2 - اعتقاد به آزادى غلط، و ناآگاهى از آزادى صحیح و معقول .
3 - اعتقاد به دست و پاگیر بودن حجاب براى کار و تلاش .


4 - پیروى از هوسهاى نفسانى و خوشگذرانى بدون قید و بند.
5 - دگرگونى ارزشها، و اعتقاد کاذب به اینکه شخصیت زن در این است که زیبائیهایش آشکار باشد، که چنین حالتى بر اثر آگاهى یا عقده هاى درونى ، و تربیت هاى ناصحیح است که موجب کمبودهاى عاطفى شده ، و زن را براى جبران آن به شیوه هاى غیر طبیعى و ناهنجار سوق مى دهد، از جمله او را به بى حجابى و یا بدحجابى مى کشاند.


6 - الگوهاى دروغین ، عامل دیگرى براى بى حجابى و بدحجابى است ، با توجه به اینکه انسان به طور فطرى ، الگوپذیر و الگو گزین است . اگر در این راستا، هدایت صحیح ، او را راهنمایى نکند چه بسا با گزینش ‍ الگوهاى غربى و غرب زده ، و به بى حجابى و بدحجابى کشانده شود.
7 - تقلید کورکورانه و بدون دلیل که از جهل و عدم اعتماد به نفس و کمبود نشأ ت گرفته و انسانها را از راه راست منحرف مى سازد.


8 - جایگزینى فرهنگهاى بیگانه ، و دور شدن از فرهنگ اصیل اسلام .
9 - بى محتوایى ، و عدم استقلال فکرى و ضعف تجربه و تحلیلهاى عقلى و منطقى یکى از عوامل دیگر رو آوردن به ناهنجاریها از جمله ناهنجارى بى حجابى و بدحجابى است .


10 - سستى و سهل انگارى ، و زندگى بیمار گونه همچون زندگى معتادان که معلول ضعف اراده است ، قطعا ضعف اراده از عوامل مهم انحرافات و کج اندیشى ها و کج روشى خواهد شد

/ 1 نظر / 33 بازدید