حدیث پیامبر

در پیری تعلقات بیشتر می شود . پس ما باید در جوانی به خودمان برسیم و

فرصتها را از دست ندهیم

و در جوانی بتوانیم از برکات و آثار مرگ استفاده بکنیم . 

 بعضی از تلقات ریشه دارتر می شود و نمی توانیم بعضی صفات را از خودمان دور کنیم . نمی توانیم بعضی از آداب زشت را از خودمان دور کنیم و بعضی خراب کاری ها را جبران کنیم.

/ 0 نظر / 31 بازدید