فقط از خدا بخواهیم

یکی از بزرگان می گفتند که یک شب داشتم به مسجد می رفتم ، دیدم فردی چوب بلندی بدست دارد و به در مسجد می کوبد و این کار را تکرار می کند . از او سوال شد که چرا را این کار را می کند ؟ آن فرد گفت که من باید تکلیف خودم را با خدا یکسره کنم و حاجتم را از او بگیرم .

مدتی است که دختر من عقد بسته است و هر کاری می کنم جهیزیه او جور نمی شود . هر چه من با ملایمت با خدا راز و نیاز می کنم خدا جوابم را نمی دهد . خانمم مرا تهدید کرده است که اگر تا هفته ی دیگر جهیزیه را جور نکنم ، مرا به خانه راه نمی دهد . 

اگر انسان برای نیازهای واقعی خودش به خدا اصرار کند یا خدا حاجت را می دهد یا بهتر از حاجت را به او می دهد .

خوب است انسان به درخانه ی خدا اصرار بکند ولی نباید به در خانه ی خلق خدا اصرار بکند .

این بزرگ با کمک چند تن از خیرین جهیزیه این دختر را جور کرد .

/ 1 نظر / 29 بازدید
کاروان دل

.علی جان سلام ...........@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@[گل][گل]